Công văn về triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Xuất bản

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————

Số:  433/HĐTS-VP1
V/v đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

 • Các ban, viện Trung ương;
 • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố;
 • Các Hệ phái Phật giáo.

Căn cứ Nghị quyết số 333/NQ-HĐTS ngày 10/7/2022 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Kế hoạch truyền thông sự kiện chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Căn cứ phân công công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;

Kế hoạch số 27/2022/KH-BVHTƯ của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức sự kiện triển lãm hình ảnh hoạt động, hình ảnh tư liệu, hiện vật và cúng dường pháp phục thống nhất chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

– Xét tình hình thực tế và nhu cầu làm việc của Tiểu ban tổ chức triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các Hệ phái Phật giáo hỗ trợ, hợp tác, cung cấp tài liệu cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để thực hiện chương trình triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc, như:

– Những hình ảnh về thành tựu Phật sự nổi bật của 13 ban viện Trung ương, 63 tỉnh thành, và các hệ phái Phật giáo Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ VIII.

– Hình ảnh và nội dung tiểu sử của cácc Pháp chủ, Phó Pháp chủ, Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Trưởng các Ban, Viện Trung ương trong 8 nhiệm kỳ qua (từ năm 1981 đến nay).

– Hình ảnh các danh lam cổ tự, tự viện tiêu biểu trong và ngoài nước, đặc biệt là vùng biên giới, hải đảo.

– Hình ảnh các sự kiện trọng đại, tiêu biểu, nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 8, đặc biệt là 3 kỳ VESAK tổ chức tại Việt Nam.

– Các di sản (di vật, cổ vật), kinh sách, tác phẩm nghệ thuật, biểu tượng văn hóa Phật giáo.

Nội dung, hình thức, yêu cầu, quy cách… theo Kế hoạch số 27/2022/KH-BVHTƯ của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức sự kiện triển lãm hình ảnh hoạt động, hình ảnh tư liệu, hiện vật chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (kèm theo công văn này).

2. Các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, các Hệ phái Phật giáo cung cấp cho Ban Văn hóa Trung ương số đo pháp phục của quý đại biểu để sử dụng thống nhất trong Đại hội. (theo kế hoạch đính kèm)

3. Ban Văn hóa Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, viện, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành và các Hệ phái Phật giáo Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch triển lãm đã đề ra, đảm bảo cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX diễn ra đúng tiến độ, hiệu quả và ý nghĩa.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
– Đại đức Thích Nguyên Chính, Phó chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. SĐT: 0982886848.
– Đại đức Thích Minh Đăng, Chánh Thư ký Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. SĐT: 0913160200.

Vì Phật sự chung, kính mong quý vị hoan hỷ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như Điều 1;

– Ban Thường trực HĐTS;
– Lưu: VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

CV-433-triển-lãm-tại-Dại-hội-PG-toàn-quốc-NK-2022-2027_0001_Page_1

CV-433-triển-lãm-tại-Dại-hội-PG-toàn-quốc-NK-2022-2027_0001_Page_2

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG
—————

Số: 27/2022/KH-BVHTƯ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình triển lãm tranh ảnh và cúng dàng pháp phục
Chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX,
nhiệm kỳ 2022 – 2027

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 333/NQ-HĐTS ngày 10/7/2022 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về Kế hoạch truyền thông chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong đó, Ban Văn hoá Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với Ban Trị sự, Ban Văn hoá các tỉnh thành, các Hệ phái trong nước và nước ngoài tổ chức sự kiện triển lãm hình ảnh hoạt động, tư liệu chư tôn đức lãnh đạo cấp cao của giáo hội, các sản phẩm hiện vật tâm linh đặc sắc…. chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ban Văn hoá Trung ương xin dâng cúng chư tôn đức đại biểu bộ pháp phục đã được Giáo hội phê chuẩn để sử dụng thống nhất trong Đại hội. Đồng thời ấn tống cuốn Khóa Tụng Thống Nhất cúng dàng quan khách tham dự đại hội.

Ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức sự kiện nêu trên, nội dung cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ

Chủ đề của sự kiện triển lãm: Phật Giáo Việt Nam – Dấu Ấn Tinh Hoa” tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, và chủ đề “Sen Đầu Hạ” tại Bảo tàng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Giới thiệu thành tựu của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành, các Hệ phái Phật giáo ở trong nước và nước ngoài, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

– Tôn vinh Tăng, Ni, Phật tử đã có nhiều đóng góp to lớn hoạt động Phật trong quá trình xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành, các cơ sở tự viện, góp phần công đức vào sự nghiệp phát triển ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể Tăng, Ni, Phật tử trong nước và nước ngoài vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân Phật tử đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

3.1. Nội dung:

– Giới thiệu khái quát các mốc lịch sử quan trọng thể hiện quá trình thành lập GHPGVN qua các nhiệm kỳ; Tóm tắt tiểu sử chư Tôn đức Pháp chủ, Phó Pháp chủ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Phó tổng thư ký, Trưởng các Ban, Viện Trung ương trong 8 nhiệm kỳ qua (từ năm 1981 đến năm 2022). Sau khi triển lãm sẽ biên tập xuất bản cuốn “Danh Tăng Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 1981-2022”

– Những thành tựu Phật sự nổi bật của chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và 13 Ban, Viện Trung ương, 63 tỉnh thành, và các hệ phái Phật giáo Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ VIII.

– Giới thiệu các di sản, kinh sách, tác phẩm, biểu tượng văn hóa Phật giáo, Mỹ thuật, danh lam cổ tự, tự viện tiêu biểu trong và ngoài nước, đặc biệt là vùng biên giới, hải đảo.

– Giới thiệu các sự kiện trọng đại, tiêu biểu, nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII, đặc biệt là 3 kỳ VESAK tổ chức tại Việt Nam.

3.2. Hình thức triển lãm

Triển lãm được thể hiện qua hình thức là những tác phẩm nhiếp ảnh và tác phẩm nghệ thuật kết hợp trưng bày tác phẩm, hiện vật thể khối. Cụ thể như sau:

3.2.1. Tác phẩm nhiếp ảnh

– Hình ảnh tiêu biểu trong quá trình thành lập Giáo hội qua các kỳ đại hội.

– Hình ảnh những hoạt động Phật sự của Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự trong nhiệm kỳ VIII.

– Hình ảnh Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội qua các nhiệm kỳ: Chư tôn đức Pháp chủ, Phó Pháp chủ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Phó tổng Thư ký, Trưởng các ban viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1981-2022.

– Hình ảnh những thành tựu tiêu biểu trong hoạt động Phật sự của 13 ban, viện Trung ương, 63 tỉnh thành, và các hệ phái Phật giáo Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ VIII.

– Hình ảnh Văn hóa tiêu biểu, các danh lam cổ tự, thắng cảnh Phật giáo, hoạt động Phật sự nổi bật của các tự viện tiêu biểu trong và ngoài nước, các tự viện đặc trưng nơi biên giới, hải đảo.

– Hình ảnh một số sự kiện trọng đại, tiêu biểu, nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII.

– Hình ảnh tiêu biểu của 3 kỳ VESAK tổ chức tại Việt Nam.

3.2.2. Tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm, hiện vật thể khối

– Các tác phẩm hội họa, đồ họa; tranh, ảnh nghệ thuật Phật giáo.

– Các di sản (di vật, cổ vật) văn hóa Phật giáo Việt Nam.

– Kinh sách, tác phẩm văn học

– Sản phẩm/Tác phẩm mỹ nghệ, biểu tượng văn hóa Phật giáo.

3.3. Giải pháp thể hiện

– Đối với hình ảnh: triển lãm dưới dạng pano kết hợp với các ảnh khổ lớn tạo điểm nhấn cho triển lãm.

– Đối với các tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm, hiện vật thể khối:

+ Đối với tác phẩm dưới dạng tranh, văn bản, giấy, 2D: được treo trên tường/đai, vách hoặc sử dụng giá kệ, chân đứng triển lãm.

+ Đối với tác phẩm, hiện vật thể khối: trưng bày trên các bục bệ trong không gian  khu vực tổ chức Đại hội;

– Các loại hình tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm nghệ thuật, hiện vật thể khối được kết hợp với nhau trong những không gian độc lập tương đối nhằm gắn kết khoa học, logic làm rõ từng chủ đề/nội dung trưng bày.

– Kết hợp các màn hình trình chiếu theo từng chủ đề, thể loại nhằm cung cấp, bổ sung thông tin cho tài liệu, tác phẩm trưng bày trở nên hấp dẫn, phát huy hiệu quả hơn.

– Các bản giới thiệu chung, từng chủ đề được phân chia theo cấp độ nội dung ứng dụng nhận diện qua màu sắc, kích thước…

IV. QUY CÁCH ẢNH, TÁC PHẨM MỸ THUẬT

 4.1 Đối với tác phẩm nhiếp ảnh

Thể loại: Ảnh đen trắng và ảnh màu.

Số lượng: Mỗi Ban, Viện, tỉnh thành, hệ phái … cung cấp từ 15 – 20 tác phẩm.

– Ảnh được chụp bằng máy kỹ thuật số, có chất lượng, độ nét cao, nội dung phù hợp với nội dung Triển lãm.

+ Với ảnh kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Kích thước chiều dài ảnh tối thiểu là 3000px, độ phân giải 300dpi, file không dưới 6Mb.

+ Với ảnh đã rửa: có kích thước: 297 x 420 mm (tương dương khổ A3)

– Ảnh dự triển lãm phải có ghi chú thích đầy đủ thông tin: tên/sự kiện, địa danh, thời gian, tác giả, đặc điểm nổi bật/đặc biệt của nhân vật/sự kiện (nếu có) (VD: chụp ở đâu, nhân vật trong ảnh là ai, đang tham gia hoạt động gì, tác giả chụp…). Chú thích tối đa 100 chữ.

– Giới thiệu về đơn vị: các Ban, Viện, tỉnh thành, hệ phái… có bài viết giới thiệu về đơn vị mình, từ 200 – 400 chữ.

4.2 Đối với tác phẩm mỹ thuật, hiện vật thể khối

 1. Tác phẩm hội hoạ: có chiều dài không quá 2m, chiều nhỏ nhất không quá 0,4m kể cả khung (bao gồm những tác phẩm do nhiều tấm gép lại).
 2. Tác phẩm đồ hoạ:

– Tranh khắc: Một tác phẩm độc lập hoặc một bộ tác phẩm không quá 04 bức (có nội dung, hình thức thể hiện và bố cục không thể tách rời và đảm bảo nội dung có ý nghĩa).

– Tranh cổ động: Một tác phẩm độc lập hoặc một tập hợp các tác phẩm không quá 03 bức nhưng vẫn đảm bảo nội dung có ý nghĩa, khoa học.

– Bìa (sách, báo, tạp chí, băng đĩa nhạc…).

 1. Hiện vật thể khối/Tác phẩm điêu khắc:

– Tượng tròn: một tác phẩm hoặc một nhóm tượng có bố cục và nội dung không thể tách rời khi trưng bày; kích thước tác phẩm có chiều cao và chiều ngang không quá 2m; các tác phẩm nhỏ có chiều cao và chiều ngang không dưới 0.4m (kèm bục bệ).

– Phù điêu: Một tác phẩm hoặc một bộ tác phẩm phù điêu có nội dung và bố cục không thể tách rời. Kích thước chiều dài không quá 2m chiều rộng không quá 0.6m kể cả khung.

Sắp đặt diện tích không quá 4m2. Tác giả tự sắp đặt tác phẩm của mình theo hướng dẫn chung tại triển lãm khi được chọn trưng bày.

 1. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Mỹ thuật sản phẩm: Từ 01 đến 02 sản phẩm độc lập hoặc bộ sản phẩm không quá 05 mẫu để thể hiện (bao gồm kèm theo bục bệ, kèm theo bản ghi âm, ghi hình có thuyết minh dài không quá 10 phút mỗi mẫu).

* Lưu ý: Các tác phẩm tham gia triển lãm:

– Tác giả tự vận chuyển đến triển lãm và tự chuẩn bị bục, bệ, giá đỡ trưng bày.

– Tác giả phải chịu trách nhiệm về xuất xứ, nội dung thông tin, tính nguyên gốc, bản quyền, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại về các vấn đề trên.

V. HÌNH THỨC GỬI TÁC PHẨM

– Đối với tác phẩm ảnh chụp: Gửi ảnh tham gia triển lãm về địa chỉ Email: banvanhoa.vp@gmai.com, các tác phẩm có chất lượng được lựa chọn BTC sẽ in ảnh để trưng bày, kinh phí do BTC chi trả.

– Đối với tác phẩm mỹ thuật, nghệ thuật: Gửi ảnh chụp tác phẩm về địa chỉ Email: banvanhoa.vp@gmai.com tác phẩm nào được chọn treo, trưng bày BTC sẽ thông báo trực tiếp để gửi tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

– Địa điểm nhận tác phẩm:

+ Trước ngày 24/11: Phòng 223, Chùa Quán Sứ, 73 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Từ ngày 24/11: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TRIỂN LÃM

 1. Thời gian
 • Thời gian nhận file ảnh, ảnh chụp các tác phẩm mỹ thuật: từ ngày 03/10/2022 đến ngày 30/10/2022.
 • Thời gian chọn tác phẩm, in ảnh và nhận tác phẩm mỹ thuật: từ ngày 31/10/2022 đến ngày 15/11/2022.
 • Thời gian trưng bày triển lãm: từ ngày 24/11 – 26/11/2022.
 • Thời gian triển lãm: 03 ngày từ ngày 27/11 – 29/11/2022.
 • Thời gian khai mạc:

+ Tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô: 08h00 ngày 27/11/2022.

+ Tại Bảo tàng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam: 17h00 ngày 27/11/2022

 1. Địa điểm:

– Sảnh chính Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Số 91 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

– Bảo tàng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Số 42 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

VII. CÚNG DÀNG PHÁP PHỤC VÀ KHÓA TỤNG THỐNG NHẤT

Năm 2021, Hội đồng Trị sự đã ra quyết định số 76 và 77/QĐ-HĐTS phê duyệt các mẫu pháp phục Phật giáo Việt Nam sử dụng trong quốc lễ và quốc tế lễ và cuốn Khóa Tụng Thống Nhất sử dụng hằng ngày. Nhân Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt xin phát tâm cúng dàng pháp phục đến chư vị đại biểu sử dụng trong đại hội; góp phần khẳng định và lan tỏa đề án pháp phục và khóa tụng thống nhất đến với chư tôn đức Tăng Ni và quảng đại quần chúng.

 1. Nội dung quà tặng:

+ Vật phẩm cúng dường bao gồm 01 y cà sa, 01 áo hậu, 01 áo đi đường, 01 túi đãy.

+ Ấn tống số lượng lớn kinh Khóa Tụng Thống Nhất cúng dàng đại biểu và quan khách tham dự đại hội.

 1. Phương pháp thực hiện

– Ngày 20/10/2022: Hoàn thành công tác lấy số đo quý đại biểu, giao cho công ty may tiến hành sản xuất.

– Ngày 20/11/2022: Hoàn thành sản phẩm, tiến hành kiểm nghiệm và lưu kho.

Ban Tổ chức sẽ dâng vật phẩm cúng dường tại chùa Quán Sứ đến trưởng đoàn các đơn vị tham gia đại hội.

VIII. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức triển lãm từ nguồn ngân sách xã hội hoá.

IX. PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tổ chức hỗ trợ

– Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn khi có các vấn đề phát sinh.

– Cung cấp khu vực triển lãm tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô bao gồm hội trường và hành lang xung quanh.

– Cung cấp kho cất pháp phục và kinh tụng cúng dàng quý đại biểu và quan khách tham dự đại hội.

– Hỗ trợ các thủ tục pháp lý khi cần thiết

2. Ban Văn hoá Trung ương

– Xây dựng kế hoạch và đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức Triển lãm.

– Thành lập Tiểu ban Tổ chức, phân công nhân sự phục vụ triển lãm.

– Chuẩn bị địa điểm triển lãm: công tác trần thiết trang trí khu vực trưng bày (pano treo tranh, bục bệ để tượng, âm thanh, ánh sáng, thiết bị chiếu phát hình…), dàn dựng tác phẩm, làm tiêu đề tác giả, tác phẩm.

– Tiếp nhận, in ấn, trưng bày tác phẩm hình, ảnh (qua Email), tác phẩm mỹ thuật của các đơn vị gửi về tham gia triển lãm.

– Tiến hành dệt may, in ấn vật phẩm cúng dàng đại hội.

– Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác (nếu có).

3. Các ban viện Trung ương, Ban Trị sự các tỉnh thành, các Hệ phái Phật giáo.

– Đăng tải thông tin chương trình triển lãm lên các trang thông tin điện tử.

– Phối hợp với Văn phòng Ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá về chương trình triển lãm và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc.

– Thông báo, lựa chọn hình ảnh, tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của Ban Viện, Hệ phái, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành tham gia triển lãm theo các chủ đề, quy định trên và gửi cho Ban Văn hóa Trung ương.

– Cung cấp số đo pháp phục của quý đại biểu tham dự Đại hội trước ngày 20/10/2022 về email banvanhoa.vp@gmail.com hoặc liên lạc trực tiếp cư sĩ Chơn Phương, SĐT: 0916100339

4. Đầu mối liên hệ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

– Đại đức Thích Nguyên Chính, Phó chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. SĐT: 0982886848.

– Đại đức Thích Minh Đăng, Chánh Thư ký Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. SĐT: 0913160200.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kính trình lên Chư tôn đức.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

 • Ban Thường trực HĐTS (để báo cáo);
 • Các Ban, Viện Trung ương (để hỗ trợ);
 • Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố (để hỗ trợ);
 • Các Hệ phái Phật giáo (để hỗ trợ);
 • Các đối tác làng nghề (để tham gia);
 • Lưu VP.

TMBAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG
TRƯỞNG BAN

Thượng tọa Thích Thọ Lạc

 

Nguồn: ghpgvn.vn 

Tin tức mới nhất

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn GHPGVN sau thành công Đại hội IX

Chiều tối ngày 29/11, tại trụ sở Chính phủ Hà Nội, Thủ tướng Phạm...

Nội dung liên quan

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn GHPGVN sau thành công Đại hội IX

Chiều tối ngày 29/11, tại trụ sở Chính phủ Hà Nội, Thủ tướng Phạm...